Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny WnioskówDane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 03 września 2012 r.
Termin składania dokumentów: 17 września 2012 r.
 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska,
 • minimum pięcioletni staż pracy w tym 3-letni staż w jednostkach sektora finansów publicznych lub w firmie obejmującej zakresem działalności zagadnienia związane z energetyką.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • pożądane posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem) z zakresu wykonywania audytów energetycznych,
 • pożądana praktyczna umiejętność i doświadczenie z zakresu wykonywania audytów energetycznych budynków, udokumentowane zarówno certyfikatami jak i referencjami,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Cechy osobowości:
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • umiejętność syntetycznego przygotowania informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole, pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowisku:
 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW Łodzi ubiegających się o dofinansowanie z dziedziny ochrona powietrza,
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys;
3) wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2012 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Szcześniewskiej
Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone, nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, zostaną powiadamione przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Do pobrania:
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
03.09.2012, 09:42
Osoba która opublikowała wpis:
Wiesława Szczawińska
Data opublikowania wpisu:
13.02.2019, 22:03
Artykuł był wyświetlony
1812 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.