Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00
Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 06 kwiecień 2012 r.
Termin składania dokumentów: 19 kwiecień 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, techniczne,
 • konieczny co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż w zamówieniach publicznych oraz co najmniej 2 lata pracy jako sekretarz komisji przetargowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi,
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań na roboty budowlane,
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cechy osobowości:
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność szybkiej analizy informacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • efektywne radzenie sobie ze zmianami oraz sytuacjami stresowymi,
 • kreatywność, dyscyplina,
 • obowiązkowość, sumienność, uczciwość,
 • znakomite zdolności komunikacyjne.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych,
 • nadzór nad prowadzonymi postępowaniami oraz nad realizacją zawartych umów,
 • udział w pracach komisji przetargowej, w tym jako sekretarz komisji,
 • prowadzenie rejestru zamówień, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i z wyłączaniem obowiązku stosowania ustawy oraz rejestru zawieranych umów,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych dotyczących funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2012 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe
formalne: Pani Marzena Szcześniewska nr tel. 42 6634182,
merytoryczne: Pani Marzena Świątek nr tel. 42 6634109.

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".


Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
06.04.2012, 12:38
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
05.02.2019, 09:40
Artykuł był wyświetlony
42 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.