Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszego inspektora w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:             93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:          42 663 41 00

Stanowisko: Starszy inspektor w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 22 kwietnia 2020 r.

Termin składania dokumentów: 8 maja 2020 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum roczny staż pracy ogółem,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • pracy w zespole,
 • prowadzenie samochodów osobowych (prawo jazdy kat. B),
 • znajomość przepisów: ustawy prawo ochrony środowiska, prawo budowlane.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność,

Podległość

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi ds. Projektów Inwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • kompleksowa obsługa Wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań w dziedzinach: Ochrona Powietrza, Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi oraz pozostałych Zadań Ochrony Środowiska włącznie z oceną formalną i merytoryczną ww. wniosków, w tym przygotowywanie umów pożyczek, dotacji, przekazywania środków i umów dotyczących umorzeń pożyczek oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie,
 • prowadzeni spraw dotyczących pokrywania kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w sytuacji braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy,
 • opracowywanie projektów formularzy wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, pożyczek, przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym wraz z załącznikami do wniosków,
 • opracowywanie projektów regulaminów konkursów o dofinansowanie oraz ogłaszanych przez Fundusz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania w formie dotacji lub/i pożyczek w wyżej wskazanych dziedzinach,
 • bieżące informowanie przełożonego o przebiegu prowadzonych spraw,
 • wykonywanie uchwał oraz zaleceń Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Łodzi,
 • zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji,
 • efektywne i ekonomiczne korzystanie ze sprzętu będącego na wyposażeniu Biura Funduszu,
 • wykonywanie innych doraźnych poleceń odpowiadających kwalifikacjom pracownika na polecenie Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura oraz bezpośredniego przełożonego,
 • dbałość o mienie Funduszu,
 • przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem w WFOŚiGW w Łodzi (tajemnica służbowa).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego inspektora w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2020 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-86 od Pana Ryszarda Przybyła.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.