Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:

Nazwa:   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:     93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:   42 663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 3 lutego 2020 r.

Termin składania dokumentów: 17 lutego 2020 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum trzy letni staż pracy ogółem
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z oceną zdolności kredytowej przedsiębiorców i osób fizycznych,
 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, prawa, zarządzania.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Biura w WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • Przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej i ryzyka udzielenia pożyczki dla przedsiębiorców i osób fizycznych ubiegających się o jej udzielenie ze środków Funduszu w oparciu o otrzymane dokumenty zgodnie z opracowaną metodyką oceny zdolności kredytowej.
 • Ocena przedstawionych zabezpieczeń spłat pożyczek i zwrotu dotacji i umorzeń pod względem finansowym.
 • Przygotowanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń pożyczek, dotacji, umorzeń oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą.
 • W przypadku dokonania negatywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, niezwłoczne informowanie pracowników właściwej komórki organizacyjnej.
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych ocen zdolności kredytowej i ryzyka Funduszu przy udzieleniu dofinansowania.
 • Renegocjowanie form zabezpieczeń w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotu, z którym zawarto umowę pożyczki, dotacji lub umorzenia.
 • Okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu.
 • Informowanie pracowników właściwych komórek organizacyjnych o pogorszeniu się sytuacji finansowej podmiotu korzystającego  ze środków Funduszu skutkującym niedotrzymywaniem warunków umowy i jej ewentualnym wypowiedzeniem, na podstawie otrzymanych dokumentów.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie prowadzonych spraw.
 • Przygotowywanie niezbędnych danych do sprawozdań Funduszu.
 • Przygotowywanie sprawozdań z pomocy publicznej udzielonej przez Fundusz lub informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej i ich przekazywanie właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przesyłanie informacji podmiotom w stosunku, do których  podjęto uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Zarządu oraz wykonanie innych postanowień ujętych w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej i posiedzeń Zarządu.
 • Współpraca z wieloosobowym Stanowiskiem ds. Planowania i Monitoringu w zakresie opracowywania projektu Strategii działania oraz raportów z monitoringu Strategii.
 • Sporządzanie sprawozdań i prowadzenie rejestrów udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Funduszu.
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu a w szczególności: Kryteriów wyborów przedsięwzięć, Listy przedsięwzięć priorytetowych oraz  Zasad udzielania pomocy finansowej.
 • Przekazywanie wyjaśnień i informacji, zestawień i obliczeń dotyczących prowadzonych spraw dla potrzeb kontroli zewnętrznych i audytów.
 • Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów: 
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Wiesława Szczawińska
Data utworzenia wpisu
03.02.2020, 14:23
Osoba która opublikowała wpis:
Wiesława Szczawińska
Data opublikowania wpisu:
03.02.2020, 14:02

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.