Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:    93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:          42 663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 10 października 2019 r.

Termin składania dokumentów: 24 października 2019 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum trzy letni  staż pracy ogółem,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z oceną zdolności kredytowej przedsiębiorców i osób fizycznych,
 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, prawa, zarządzania.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Biura w WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • Przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej i ryzyka udzielenia pożyczki dla przedsiębiorców i osób fizycznych ubiegających się o jej udzielenie ze środków Funduszu w oparciu o otrzymane dokumenty zgodnie z opracowaną metodyką oceny zdolności kredytowej.
 • Ocena przedstawionych zabezpieczeń spłat pożyczek i zwrotu dotacji i umorzeń pod względem finansowym.
 • Przygotowanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń pożyczek, dotacji, umorzeń oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą.
 • W przypadku dokonania negatywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, niezwłoczne informowanie pracowników właściwej komórki organizacyjnej.
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych ocen zdolności kredytowej i ryzyka Funduszu przy udzieleniu dofinansowania.
 • Renegocjowanie form zabezpieczeń w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotu, z którym zawarto umowę pożyczki, dotacji lub umorzenia.
 • Okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu.
 • Informowanie pracowników właściwych komórek organizacyjnych o pogorszeniu się sytuacji finansowej podmiotu korzystającego  ze środków Funduszu skutkującym niedotrzymywaniem warunków umowy i jej ewentualnym wypowiedzeniem, na podstawie otrzymanych dokumentów.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie prowadzonych spraw.
 • Przygotowywanie niezbędnych danych do sprawozdań Funduszu.
 • Przygotowywanie sprawozdań z pomocy publicznej udzielonej przez Fundusz lub informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej i ich przekazywanie właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przesyłanie informacji podmiotom w stosunku, do których  podjęto uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Zarządu oraz wykonanie innych postanowień ujętych w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej i posiedzeń Zarządu.
 • Współpraca z wieloosobowym Stanowiskiem ds. Planowania i Monitoringu w zakresie opracowywania projektu Strategii działania oraz raportów z monitoringu Strategii.
 • Sporządzanie sprawozdań i prowadzenie rejestrów udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Funduszu.
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu a w szczególności: Kryteriów wyborów przedsięwzięć, Listy przedsięwzięć priorytetowych oraz  Zasad udzielania pomocy finansowej.
 • Przekazywanie wyjaśnień i informacji, zestawień i obliczeń dotyczących prowadzonych spraw dla potrzeb kontroli zewnętrznych i audytów.
 • Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2019 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-86 od Pana Ryszarda Przybyła.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl .
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a także innymi przepisami prawa nakładającymi na administratora obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być:                                                                                                                               a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,                                               b) osoby korzystające z prawa dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez okres niezbędny do rekrutacji, a następnie okres archiwizacji określony w przepisach prawa.
 6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO.
 7. Kandydat ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych realizowanego na podstawie art. 21 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych jego profili.
 9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, dane są podawane dobrowolnie, ale bez nich nie jest możliwy udział Kandydata w naborze.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.