Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Radca Prawny w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Radcy Prawnego w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:            93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:          42 663 41 00

Stanowisko: Radca prawny w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 30 lipca 2019 r.

Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2019 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wpis na Listę Radców Prawnych,
 • minimum trzyletnia praktyka w zawodzie radcy prawnego,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biura WFOŚiGW w Łodzi w zakresie zagadnień objętych działaniem Funduszu, a w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, głównie w zakresie:
  - stałego doradztwa prawnego związanego z podejmowanymi uchwałami, opiniowaniem przedstawianych przez Zarząd zagadnień prawnych, oceną formalno-prawną dokumentacji podpisywanej przez Prezesa, na żądanie Prezesa uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu,
  - stałą obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie opiniowania pod kątem formalno-prawnym dokumentacji kierowanej na Radę Nadzorczą, uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie lub za zgodą przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 • opiniowanie w zakresie działalności zespołów, w tym:
  - doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności WFOŚiGW w Łodzi,
  - opinie w zakresie interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa,w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - opinie w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w Łodzi, w zakresie udzielanych dofinansowań;
 • zagadnienia związane z działalnością WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ 2007-2013, w tym:
  - opinie w zakresie interpretacji przepisów (krajowych lub europejskich) regulujących problematykę związaną z dofinansowaniem projektów w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko,
  - opinie w sprawach związanych z rozliczaniem ww. projektów, w tym w zakresie wydawania decyzji o zwrocie środków;
 • zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej i bieżącej działalności WFOŚiGW w Łodzi, w tym:
  - udział w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego,
  - opiniowanie spraw dotyczących WFOŚiGW w Łodzi i jego relacji z innymi instytucjami,
  - wydawanie opinii m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych,
  - tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów dot. działalności  WFOŚiGW w Łodzi;   
 • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego;
 • zastępstwo procesowe (w tym w sprawach karnych) i egzekucyjne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi lub organami administracji publicznej, organami kontroli, a także przed sądami arbitrażowymi, komornikami sądowymi i skarbowymi, sporządzanie pism procesowych w sprawach, do których przedłożenia WFOŚiGW w Łodzi zostanie zobowiązany przez sąd lub w przypadku, gdy konieczność ich złożenia wyniknie w toku postępowania. 

Świadczenie pomocy prawnej polegać będzie w szczególności na sporządzaniu opinii prawnych, udzielaniu informacji ustnych lub wyjaśnień pisemnych (oraz w innej uzgodnionej formie, np.: elektronicznej).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Radcy Prawnego” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

 • Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.