Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Specjalista w Zespole ds. Obsługi Klienta Indywidualnego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszego Specjalisty w Zespole ds. Obsługi Klienta Indywidualnego w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:    42 663 41 00

Stanowisko: Starszy Specjalista w Zespole ds. Obsługi Klienta Indywidualnego w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 3 pełne etaty, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 17 maja 2019 r.

Termin składania dokumentów: 3 czerwca 2019 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum trzyletni staż pracy ogółem,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

Podległość:

 • stanowisko podległe Kierownikowi Zespołu ds. Obsługi Klienta Indywidualnego w WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących wniosków wpływających do Zespołu ds. Obsługi Klienta Indywidualnego dotyczących współfinansowania zadań realizowanych przez osoby fizyczne, w tym między innymi:                                                                                                                                                       - udzielanie informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu na planowane do realizacji przez Wnioskodawców zadania;                 - przyjmowanie, rejestrowanie oraz dokonywanie oceny formalnej wniosków  o przyznanie dofinansowania;                                                             - dokonywanie oceny merytorycznej wniosków, w tym współpraca z pozostałymi Zespołami Funduszu, przede wszystkim z Zespołami do których należą m.in. działania w zakresie oceny podlegania przepisom dotyczącym pomocy publicznej, jak również działania związane z przeprowadzeniem kontroli inwestycji, będących przedmiotem wniosków, a także z Zespołem Radców Prawnych oraz innymi zespołami;                                                                - przygotowywanie i przedstawianie na posiedzeniach Zarządu/Rady Nadzorczej wniosków o przyznanie dofinansowania;                                      - przygotowywanie projektów uchwał Zarządu /Rady Nadzorczej dotyczących przyznawanej pomocy;                                                                            - prowadzenie korespondencji z Bankami i Wnioskodawcami w zakresie składanych wniosków o dofinansowanie zadań;                                                  - sporządzanie umów oraz ich rejestracja w systemie informatycznym;                                                                                                                                - weryfikacja not obciążeniowych wystawianych przez Banki z tytułu dopłat do odsetek kredytowych.
 • Opracowywanie zestawień i kart informacyjnych oraz innych materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Zarządu.
 • Przygotowywanie danych, zestawień i informacji potrzebnych do sporządzania sprawozdawczości Funduszu.
 • Przekazywanie wyjaśnień i informacji, zestawień i obliczeń dotyczących funkcjonowania danej komórki organizacyjnej dla potrzeb przeprowadzanych kontroli zewnętrznych i audytów wewnętrznych.
 • Wprowadzanie na bieżąco danych do systemu informatycznego.
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie prowadzonych spraw.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami.
 • Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko  Starszego Specjalisty w Zespole ds. Obsługi Klienta Indywidualnego” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2019 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów: Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Wiesława Szczawińska
Data utworzenia wpisu
17.05.2019, 15:43
Osoba która opublikowała wpis:
Wiesława Szczawińska
Data opublikowania wpisu:
17.05.2019, 15:05

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.