Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Zespołu ds. Promocji w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika Zespołu Promocji w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:    42 663 41 00

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Promocji w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 16 maja 2019 r.

Termin składania dokumentów: 30 maja 2019 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum trzyletni staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dołączony do dokumentów aplikacyjnych autorski projekt Planu kampanii promocyjnej WFOŚiGW w Łodzi na 2 lata,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z promocją.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu,
 • komunikacji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • pracy w zespole,
 • prowadzenie samochodów osobowych (prawo jazdy kat. B).

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • kreatywność,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Biura WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • Organizacja działań marketingowych.
 • Inicjowanie nowych form budowania pozytywnego wizerunku Funduszu.
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji oraz dbałość o bieżącą dostępność materiałów promocyjno-informacyjnych.
 • Zamieszczanie informacji, ogłoszeń i materiałów promujących działalność WFOŚiGW w Łodzi  na stronie Funduszu, na stronie BIP oraz na portalu Facebook.
 • Współpraca z mediami w zakresie propagowania działań podejmowanych przez Fundusz.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Zespołu.
 • Współpraca z Zespołem Administracyjnym w zakresie przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji.
 • Przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem w WFOŚiGW w Łodzi (tajemnica służbowa).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 4. autorski projekt Planu kampanii promocyjnej WFOŚiGW w Łodzi na 2 lata,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 7. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole Promocji” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2019 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,

osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.