Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Zespołu ds. Promocji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika Zespołu Promocji w WFOŚiGW w Łodzi

 

 

Dane jednostki:

Nazwa:           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres:                         93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Telefon:          42 663 41 00

 

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Promocji w WFOŚiGW w Łodzi

 

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 16 maja 2019 r.

Termin składania dokumentów: 30 maja 2019 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

wykształcenie wyższe,
minimum trzyletni staż pracy,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
dołączony do dokumentów aplikacyjnych autorski projekt Planu kampanii promocyjnej WFOŚiGW w Łodzi na 2 lata,
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak karalności za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z promocją.

 

Umiejętności:

dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
pracy pod presją czasu,
komunikacji,
syntezy i analizy informacji,
samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
pracy w zespole,
prowadzenie samochodów osobowych (prawo jazdy kat. B).

 

Cechy osobowości:

bezkonfliktowość,
obowiązkowość,
kreatywność
asertywność,
odporność psychiczna,
opanowanie,
samodzielność.

 

Podległość:

stanowisko podległe bezpośrednio Dyrektorowi Biura WFOŚiGW w Łodzi.

 

 

 

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

Organizacja działań marketingowych.
Inicjowanie nowych form budowania pozytywnego wizerunku Funduszu.
Przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
Prowadzenie ewidencji oraz dbałość o bieżącą dostępność materiałów promocyjno-informacyjnych.
Zamieszczanie informacji, ogłoszeń i materiałów promujących działalność WFOŚiGW
w Łodzi  na stronie Funduszu, na stronie BIP oraz na portalu Facebook.
Współpraca z mediami w zakresie propagowania działań podejmowanych przez Fundusz.
Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Zespołu.
Współpraca z Zespołem Administracyjnym w zakresie przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji.
Przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem w WFOŚiGW w Łodzi (tajemnica służbowa).

 

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
życiorys,
wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
autorski projekt Planu kampanii promocyjnej WFOŚiGW w Łodzi na 2 lata,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole Promocji” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy
ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2019 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

 

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

 

Uwagi:

kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.