Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Radca Prawny w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Radcy Prawnego w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:            93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:         42 663 41 00

Stanowisko: Radca prawny w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 30 lipca 2019 r.

Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2019 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wpis na Listę Radców Prawnych,
 • minimum trzyletnia praktyka w zawodzie radcy prawnego,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biura WFOŚiGW w Łodzi w zakresie zagadnień objętych działaniem Funduszu, a w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, głównie w zakresie:
  - stałego doradztwa prawnego związanego z podejmowanymi uchwałami, opiniowaniem przedstawianych przez Zarząd zagadnień prawnych, oceną formalno-prawną dokumentacji podpisywanej przez Prezesa, na żądanie Prezesa uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu,
  - stałą obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie opiniowania pod kątem formalno-prawnym dokumentacji kierowanej na Radę Nadzorczą, uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie lub za zgodą przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 • opiniowanie w zakresie działalności zespołów, w tym:
  - doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności WFOŚiGW w Łodzi,
  - opinie w zakresie interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa,w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - opinie w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w Łodzi, w zakresie udzielanych dofinansowań;
 • zagadnienia związane z działalnością WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ 2007-2013, w tym:
  - opinie w zakresie interpretacji przepisów (krajowych lub europejskich) regulujących problematykę związaną z dofinansowaniem projektów w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko,
  - opinie w sprawach związanych z rozliczaniem ww. projektów, w tym w zakresie wydawania decyzji o zwrocie środków;
 • zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej i bieżącej działalności WFOŚiGW w Łodzi, w tym:
  - udział w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego,
  - opiniowanie spraw dotyczących WFOŚiGW w Łodzi i jego relacji z innymi instytucjami,
  - wydawanie opinii m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych,
  - tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów dot. działalności  WFOŚiGW w Łodzi;   
 • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego;
 • zastępstwo procesowe (w tym w sprawach karnych) i egzekucyjne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi lub organami administracji publicznej, organami kontroli, a także przed sądami arbitrażowymi, komornikami sądowymi i skarbowymi, sporządzanie pism procesowych w sprawach, do których przedłożenia WFOŚiGW w Łodzi zostanie zobowiązany przez sąd lub w przypadku, gdy konieczność ich złożenia wyniknie w toku postępowania. 

Świadczenie pomocy prawnej polegać będzie w szczególności na sporządzaniu opinii prawnych, udzielaniu informacji ustnych lub wyjaśnień pisemnych (oraz w innej uzgodnionej formie, np.: elektronicznej).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Radcy Prawnego” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

 • Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl .
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a także innymi przepisami prawa nakładającymi na administratora obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być:                                                                                                                               a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,                                               b) osoby korzystające z prawa dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez okres niezbędny do rekrutacji, a następnie okres archiwizacji określony w przepisach prawa.
 6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO.
 7. Kandydat ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych realizowanego na podstawie art. 21 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych jego profili.
 9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, dane są podawane dobrowolnie, ale bez nich nie jest możliwy udział Kandydata w naborze.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.