Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:    42 663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 13 czerwca 2018 r.

Termin składania dokumentów: 27 czerwca 2018 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum pięcioletni staż pracy w jednostkach sektora finansów, potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami,
 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ochrony środowiska lub inżynierii środowiska,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • brak

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera - pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • pracy w zespole,
 • prowadzenie samochodów osobowych (prawo jazdy kat. B),
 • znajomość przepisów: ustawy prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska.

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Kontroli Zewnętrznej WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • przeprowadzanie kontroli zadań planowanych do dofinansowania oraz dofinansowywanych ze środków Funduszu,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz przekazywanie ich Kierownikowi Zespołu,
 • bieżące informowanie przełożonego o przebiegu prowadzonych spraw,
 • wykonywanie uchwał oraz zaleceń Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Łodzi,
 • zapewnienie sprawnego i prawidłowego przepływu informacji,
 • efektywne i ekonomiczne korzystanie ze sprzętu będącego na wyposażeniu Biura Funduszu,
 • wykonywanie innych doraźnych poleceń odpowiadających kwalifikacjom pracownika na polecenie Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura oraz bezpośredniego przełożonego,
 • dbałość o mienie Funduszu,
 • przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem w WFOŚiGWw Łodzi (tajemnica służbowa),
 • wykorzystywanie pojazdu prywatnego w celach służbowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Zespole Kontroli Zewnętrznej" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko, życiorys powinien być opatrzony podpisaną klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji przeprowadzanego przez WFOŚiGW w Łodzi (art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679)".

Informujemy Państwa, iż

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. 
 • Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie ubiegania się pracę w WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych można skontaktować się ze specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych WFOŚiGW w Łodzi pod nr. tel. 42 66-34-145.

Do pobrania:

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
13.06.2018, 11:51
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
02.07.2020, 19:10
Artykuł był wyświetlony
491 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.