Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Organizacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:           93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:         42 663 41 00

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 4 lipca 2016 r.

Termin składania dokumentów: 18 lipca 2016 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe - ukończone studia co najmniej I stopnia,
 • minimum roczny okres zatrudnienia na stanowisku biurowym na podstawie umów o pracę,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • ukończone studia humanistyczne (np. administracja, zarządzanie, filologia),
 • doświadczenie na stanowiskach pracy w instytucji publicznej, związanych z obiegiem dokumentów (kancelaria, archiwum), obsługą sekretariatu oraz posiedzeń organów statutowych

Umiejętności:

 • obsługa urządzeń biurowych,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • szybkie uczelnie się,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie i motywacja do pracy,
 • odpowiedzialność,
 • dyskrecja.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Organizacyjnego.

 Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • Obsługa posiedzeń organów statutowych WFOŚiGW w Łodzi, w tym m. in.: przygotowywanie sali obrad, przygotowywanie materiałów na posiedzenia, skanowanie uchwał.
 • Realizowanie zadań związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami w tym: przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od komórek organizacyjnych, nadawanie przyjętym aktom sygnatury archiwalnej oraz prawidłowe ich rozmieszczenie w archiwum, prowadzenie ewidencji oraz właściwe przechowywanie przyjmowanych dokumentów, udostępnianie ewidencji przyjętej dokumentacji, materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej osobom upoważnionym.
 • Prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami, w tym: przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, przekazywanie korespondencji do dekretacji, rozdzielanie korespondencji komórkom organizacyjnym, wysyłka korespondencji i przesyłek, obsługa poczty elektronicznej Funduszu, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany korespondencji, udzielanie wszelkich informacji interesariuszom Funduszu, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.
 • Realizowanie zadań związanych z obsługą sekretariatu Członków Zarządu i Dyrektora Biura, w tym m. in.: prowadzenie kalendarza spotkań Członków Zarządu, prowadzenie elektronicznej ewidencji korespondencji Członków Zarządu i Dyrektora Biura oraz doręczanie korespondencji kierownikom komórek organizacyjnych po dekretacji, czuwanie nad przestrzeganiem terminowości załatwiania spraw, nadzór nad dokumentami przygotowywanymi przez komórki organizacyjne do podpisu dla Członków Zarządu i Dyrektora Biura, koordynacja i realizacja harmonogramu spotkań i narad oraz przyjmowania interesantów Członków Zarządu i Dyrektora Biura, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany korespondencji, dbanie o właściwe i zgodne z etykietą urzędniczą funkcjonowanie sekretariatu.
 • Realizowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru skarg i wniosków oraz koordynowaniem prac związanych z przygotowywaniem odpowiedzi.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy lub zaświadczeń,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Organizacyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2016 r.O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów: Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
04.07.2016, 12:48
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.07.2020, 15:14
Artykuł był wyświetlony
549 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.