Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Zespole ds. Pojektów Inwestycyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy – dwa etaty na stanowisku Inspektor w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres:      93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Telefon:    42 663 41 00

Stanowiska: Inspektor w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 2 x pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 28 czerwca 2016 r.

Termin składania dokumentów: 11 lipca 2016 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, technologii ochrony środowiska, ekonomii, zarządzania lub administracji publicznej,
 • co najmniej roczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, firmach doradczych lub innych podmiotach działających w obszarze ochrony środowiska lub finansowania przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych oraz środków publicznych,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • znajomość zagadnień związanych z OZE, audytami energetycznymi, efektywnością energetyczną.

Umiejętności:

 • obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
 • pracy w zespole,
 • syntezy i analizy informacji,
 • pracy pod presją czasu.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych.
Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie (pożyczki, dotacje) składanych przez wnioskodawców z dziedzin: Ochrona powietrza, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Gospodarka wodna, Pozostałe zadania ochrony środowiska;
 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy lub zaświadczeń,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektora w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2016 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.


Miejsce składania dokumentów:

Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.


Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
28.06.2016, 11:58
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
03.08.2020, 20:15
Artykuł był wyświetlony
475 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.