Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon:  42 663 41 00

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy:
Łódź

Data ogłoszenia naboru: 7 sierpnia 2015 r.

Termin składania dokumentów: 21 sierpnia 2015 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 3-letnia praktyka w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.


Umiejętności:

 • dobra organizacja pracy na swoim stanowisku,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,
 • znajomość Prawa Ochrony Środowiska, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie,
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna, Internet),
 • umiejętność analizy  i syntezy informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.


Cechy osobowości:

 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość,
 • odporność na stres.


Podległość:

 • stanowisko bezpośrednio podległe Głównemu Księgowemu.


Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:

 • kontrola dowodów księgowych, w tym: dyspozycji do wypłat dotacji i  pożyczek, faktur i innych, polegająca m.in. na dokonywaniu sprawdzenia treści dowodów księgowychpod kątem zgodności z treścią ekonomiczną udokumentowanej operacji oraz pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowywanie dokumentów Zespołu FK do przekazania do archiwum Funduszu,
 • weryfikacja danych finansowych zawartych w projektach  umów z danymi wprowadzonymi do systemu komputerowego,
 • współpraca w zakresie uzgadniania rozliczeń rocznych z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-8C dla beneficjentów dopłat do odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, w tym weryfikowanie zgodności kwot z ewidencją księgową,
 • obsługa i wprowadzanie danych do systemów informatycznych funkcjonujących w Funduszu w zakresie zadań Zespołu FK,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem w depozyt i zwrotem weksli obcych, gwarancji i innych papierów wartościowych oraz ich przechowywaniem w tym w skrytce sejfowej,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Funduszu przez BGK, w tym: bieżąca współpraca z bankiem, prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków u Ministra Finansów w ramach konsolidacji finansów publicznych,
 • sporządzanie dyspozycji utworzenia depozytu terminowego u Ministra Finansów zgodnie z przyjętą przez Zarząd Funduszu Procedurą lokowania wolnych środków.


Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
6.    kserokopie dokumentów potwierdzających praktykę w księgowości - świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub zakresów czynności,
7.    kserokopie innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
8.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2015 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 663 41 82 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Kwestionariusz w formacie WORD
Kwestionariusz w formacie PDF

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
07.08.2015, 12:52
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
06.07.2020, 16:13
Artykuł był wyświetlony
1073 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.