Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Zespole Administracyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Telefon:  42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 22 czerwca 2015 r.

Termin składania dokumentów: 06 lipca 2015 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie średnie,
 • co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu czynności administracyjnych.


Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • pożądane doświadczenie w prowadzeniu kancelarii, sekretariatu,
 • pożądane ukończone studia I stopnia, z zakresu administracji, zarządzania,
 • znajomość obsługi komputera - obsługa pakietu MS Office i sprzętu biurowego,
 • syntetyczne przygotowanie informacji,
 • skuteczne komunikowanie się,
 • praca w zespole,
 • praca w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • dyspozycyjność. 


Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • wysokie zaangażowanie i motywacja do pracy.


Podległość służbowa:

 • stanowisko podległe bezpośrednio -  Kierownikowi Zespołu Administracyjnego.


Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

 • Prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

a w tym :
- przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji w dzienniku korespondencyjnym prowadzonym w formie elektronicznej,
- przekazywanie korespondencji do dekretacji,
- rozdzielanie komórkom organizacyjnym oraz jej rozliczanie rozumiane jako uzyskanie potwierdzenia odbioru korespondencji,
- wysyłka korespondencji i przesyłek,
- przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej konta fundusz@wfosigw.lodz.pl,
- potwierdzenie wpływu korespondencji do Funduszu na żądanie składającego;

 • Realizowanie zadań związanych z obsługą sekretariatów Zarządu i dyrektora Biura,  

a w tym:
- opracowywanie kalendarza spotkań członków Zarządu,
- prowadzenie elektronicznej ewidencji korespondencji członków Zarządu i dyrektora Biura oraz doręczanie korespondencji kierownikom komórek organizacyjnych po dekretacji,
- czuwanie nad przestrzeganiem terminowości załatwiania spraw,
- administracyjno-techniczna obsługa posiedzeń Zarządu,
- zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi wizyt interesantów i gości członków Zarządu i dyrektora Biura,
- nadzór nad dokumentami przygotowywanymi do podpisu  członków Zarządu i dyrektora Biura przez komórki organizacyjne,
- koordynacja i realizacja harmonogramu spotkań i narad oraz przyjmowania interesantów przez członków Zarządu i dyrektora Biura,
- dbanie o właściwe, zgodne z etykietą urzędniczą, funkcjonowanie sekretariatów;

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany korespondencji;
 • Ułatwianie interesantom dostępu do informacji w tym obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP;
 • Udzielanie wszelkich informacji interesantom w tym również jako konsultant telefoniczny Call Center.


Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Zespole Administracyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2015 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.

Informacje dodatkowe
można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
22.06.2015, 11:55
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
30.06.2020, 15:01
Artykuł był wyświetlony
1027 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.