Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:


Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 3 marca 2015 r.

Termin składania dokumentów: 16 marca 2015 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, biologii lub techniczne z zakresu energetyki, budownictwa lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe związane z efektywnością energetyczną, zarządzaniem energią, certyfikacją energetyczną budynków, odnawialnymi źródłami energii,
 • minimum dwuletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwach związanych z branżą energetyczną albo ochroną środowiska,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.
Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:
 • doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych,
 • potwierdzone stosownymi dokumentami ukończone kursy/szkolenia z zakresu pomocy publicznej.
Umiejętności:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera pakiet Microsoft Office,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Cechy osobowości:
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.
Podległość:
 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców;
 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW w Łodzi.

Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2015 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"


Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
04.03.2015, 12:45
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
11.07.2020, 15:41
Artykuł był wyświetlony
1137 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.