Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:  90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00


Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 3 marca 2015 r.

Termin składania dokumentów: 16 marca 2015 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • minimum 3-letnia praktyka w rachunkowości,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (w tym między innymi podatek VAT, dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz od nieruchomości),  przepisów ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz przepisów dotyczących finansów publicznych, wytycznych horyzontalnych oraz szczegółowych do Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" w okresie programowania 2007-2015,
 • znajomość prawa: pracy, cywilnego, handlowego oraz prawa ochrony środowiska.

Umiejętności:

 •  dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna, Internet, księgowe programy komputerowe),
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • skuteczne komunikowanie się,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu i dyspozycyjność.


Cechy osobowości:

 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość,
 • odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko bezpośrednio podległe Głównemu Księgowemu.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji księgowej,
 • dekretowanie dowodów księgowych i uzgadnianie księgowań,
 • sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS,
 • potwierdzanie sald w miarę potrzeb,
 • obsługa i wprowadzania danych do systemu informatycznego F-K,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont na koniec każdego miesiąca w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • realizacja zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym w szczególności w zakresie:

- weryfikacji umów o dofinansowanie przed ich podpisaniem,
- kontroli formalno-rachunkowej wniosków o płatność wraz z załącznikami sporządzonymi przez beneficjentów,
- dekretowania i wprowadzania dowodów księgowych do  systemu informatycznego finansowo-księgowego,
- weryfikacji poświadczeń, deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,
- kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji księgowej,
- uzgadniania obrotów i sald kont w zakresie prowadzonych ewidencji,
- comiesięcznego sporządzania wydruku zestawienia kont wyodrębnionych dla POIiŚ,
- sporządzania wniosków o płatność w ramach umowy o dofinansowanie PT POIiŚ w zakresie danych finansowych wynikających z dowodów księgowych oraz uzgodnionych ksiąg rachunkowych,
- księgowania na kontach pomocniczych wyodrębnionych dla Pomocy Technicznej POIiŚ,
- sporządzania odpowiednio załączników rozliczeniowych do poszczególnych list płac oraz w zakresie uzgodnień miesięcznych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zapewnienia wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich operacji realizowanych w ramach  POIiŚ.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letni staż pracy w rachunkowości - świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub zakresów czynności,
 7. kserokopie innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2015 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
04.03.2015, 12:38
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
06.07.2020, 16:12
Artykuł był wyświetlony
1054 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.