Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42)  663 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat / umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 29 stycznia 2015 r.

Termin składania dokumentów: 12 lutego 2015 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,

 • minimum roczny staż pracy w rachunkowości,

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (w tym m.in. podatek: VAT, dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych, od nieruchomości),
 • znajomość ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, wytycznych horyzontalnych oraz szczegółowych do Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" w okresie programowania 2007 - 2015,
 • znajomość prawa: pracy, cywilnego, handlowego oraz prawa ochrony środowiska,
 • co najmniej 3-letnia praktyka w rachunkowości.


Umiejętności:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna, Internet, księgowe programy komputerowe),

 • umiejętność analizy i syntezy informacji,

 • skuteczne komunikowanie się,

 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presja czasu.


Cechy osobowości:

 • rzetelność,

 • odpowiedzialność,

 •  odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko bezpośrednio podległe Głównemu Księgowemu.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji księgowej,
 • dekretowanie dowodów księgowych i uzgadnianie księgowań,
 • sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym,
 • potwierdzanie sald w miarę potrzeb,
 • obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego F - K,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont na koniec każdego miesiąca w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • realizacja zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym w szczególności w zakresie:

- weryfikacji umów o dofinansowanie przed ich podpisaniem,

- kontroli formalno - rachunkowej wniosków o płatność wraz z załącznikami sporządzonymi przez beneficjentów,

- dekretowania i wprowadzania dowodów księgowych do  systemu informatycznego finansowo-księgowego,

- weryfikacji poświadczeń, deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,

- kontroli rachunkowej dokumentacji księgowej,

- wykrywania nieprawidłowości oraz sporządzania informacji,

- sporządzania raportów o wykrytych nieprawidłowościach,

- podejmowania działań mających na celu odzyskanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych,

- sporządzania rozliczeń i informacji dotyczących wykorzystania dotacji,

- sporządzania okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji Osi w podziale na Działania w zakresie danych finansowych,

- przygotowania informacji/zestawień ad hoc w zakresie danych finansowych,

- weryfikacji i uaktualnianie zapisów dotyczących czynności i zadań wykonywanych w ZFK w zakresie wdrażania i obsługi POIiŚ w wewnętrznych instrukcjach i procedurach,

- uzgadniania obrotów i sald kont w zakresie prowadzonych ewidencji,

- comiesięcznego sporządzania wydruku zestawienia kont wyodrębnionych dla POIiŚ,

- sporządzania wniosków o płatność w ramach umowy o dofinansowanie PT POIiŚ w zakresie danych finansowych wynikających z dowodów księgowych oraz uzgodnionych ksiąg rachunkowych,

- księgowania na kontach pomocniczych wyodrębnionych dla Pomocy Technicznej POIiŚ,

- sporządzania odpowiednio załączników rozliczeniowych do poszczególnych list płac oraz w zakresie uzgodnień miesięcznych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- zapewnienia wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich operacji realizowanych w ramach  Rocznych Planów Działań jako Pomoc Techniczna POIiŚ, poprzez odpowiednie, każdorazowe stosowanie kodu księgowego "RPDXX PT POIiŚ" z oznaczeniem właściwego roku obrotowego w miejsce "XX" np. dla 2010 roku "RPD10 PT POIiŚ",

- zapewnienia wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich operacji realizowanych w ramach  I i II Osi POIiŚ.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających minimum roczny staż pracy w rachunkowości - świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub zakresów czynności,
 7. kserokopie innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniuz pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2015 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem  tel. 42 6634182 od pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

Do pobrania:

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
29.01.2015, 14:05
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
03.08.2020, 14:55
Artykuł był wyświetlony
726 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.