Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 11 kwietnia 2014 r.

Termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2014 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub technologii ochrony środowiska;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office oraz sprzętu biurowego;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji.

Mile widziane posiadanie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z gospodarką odpadami (kursy, studia podyplomowe, szkolenia potwierdzone odpowiednimi dyplomami, certyfikatami) oraz staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub innych podmiotach działających w obszarze ochrony środowiska.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska obejmuje:

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie;
 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys;
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2014 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać u Pani Marzeny Ciechulskiej (tel. 42 663 41 83)

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,
 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
11.04.2014, 08:42
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
11.07.2020, 15:40
Artykuł był wyświetlony
1640 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.