Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42)  663 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej 

Wymiar zatrudnienia: 1 etat / umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 3.03.2014 r.

Termin składania dokumentów: 17.03.2014 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, prawa, budownictwa, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej,

 • minimum 2 lata stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak karalności za przestępstwa umyślne.


Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość systemu finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,

 • znajomość zasad dot. wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 • znajomość zasad realizacji inwestycji infrastrukturalnych dot. gospodarki wodno-ściekowej,

 • znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (szczególnie I, II oraz XV osi),znajomość prawa zamówień publicznych,umiejętność syntezy i analizy informacji,

 • umiejętność pracy w systemie MS Office,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejętność pracy w zespole.


Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.


Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

 • ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w szczególności składanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi,

 • przygotowywanie umów o dofinansowanie zawieranych przez WFOŚiGW w Łodzi z beneficjentami,

 • monitorowanie realizacji projektów na podstawie informacji przedstawianych przez beneficjentów,

 • merytoryczną weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,

 • rozliczanie wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

 • przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych, końcowych oraz ad hoc z realizacji działań.


Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
7.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11 (w godz. 8:30-15:30), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2014 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. (42)  663 41 82 od Pani Marzeny Ciechulskiej

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,

 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,

 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,

 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,

 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW

 • w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,

 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,

 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,

 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)."

STANOWISKO PRACY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 

Do pobrania:

kwestionariusz.doc

kwestionariusz.pdf

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
03.03.2014, 14:11
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
28.06.2020, 23:46
Artykuł był wyświetlony
1441 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.