Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 24 stycznia 2014 r.

Termin składania dokumentów: 7 lutego 2014 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • dobra znajomość prawa pracy;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office oraz sprzętu biurowego;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole.

Mile widziane posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem) z zakresu prawa pracy.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;
 • umiejętność pracy w zespole w warunkach stresu i pod presją czasu.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Systemu Zarządzania


Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska obejmuje:

 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • obsługa programu kadry i płace;
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem w szkoleniach i nauką własną pracowników,w tym prowadzenie bazy firm szkoleniowych;
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich.

Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny;

2.    życiorys;

3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);

4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;

6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniuz pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodziprzy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2014 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663 41 83 od Pani Karoliny Kępki.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu, informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie
 • internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".

 Do pobrania:

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
24.01.2014, 09:56
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
30.06.2020, 11:34
Artykuł był wyświetlony
1401 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.