Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi

 

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42)  663 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej 

Wymiar zatrudnienia: 1 etat / umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 28.06.2013 r.

Termin składania dokumentów: 12.07.2013 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, ekonomiczne lub prawnicze,
 • minimum roczny staż pracy,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:
 • znajomość systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • znajomość zasad dot. wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji infrastrukturalnych dot. gospodarki wodno-ściekowej,
 • znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (szczególnie I, II oraz XV osi),
 • doświadczenie  w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • umiejętność pracy w systemie MS Office,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole.

Cechy osobowości:
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
 • ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko (I i II oś priorytetowa),
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie zawieranych przez WFOŚiGW w Łodzi z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji projektów na podstawie informacji przedstawianych przez beneficjentów,
 • merytoryczną weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,
 • rozliczanie wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (XV oś priorytetowa),
 • przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych, końcowych oraz ad hoc z realizacji działań.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
7.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11 (w godz. 8:30-15:30), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. (0 42)  663 41 82 od Pani Marzeny Ciechulskiej

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

STANOWISKO PRACY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 


Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
28.06.2013, 12:34
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
01.07.2020, 01:27
Artykuł był wyświetlony
1473 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.