Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42  663 41 00

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 28 czerwca 2013 r.

Termin składania dokumentów: 12 lipca 2013 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • roczny staż pracy,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:
 • wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów ubezpieczeń społecznych oraz przepisów dotyczących finansów publicznych, wytycznych MRR horyzontalnych oraz szczegółowych do Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko",
 • co najmniej 2-letnia praktyka w rachunkowości,  doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych, znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (podatek: VAT, dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych, od nieruchomości), ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa: pracy, cywilnego, handlowego,
 • Umiejętności:
- dobra organizacja pracy,
- znajomość obsługi komputera pakietu Microsoft Office,
- umiejętność analizy i syntezy informacji,
- umiejętność skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

Cechy osobowości:
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Podległość:
 • stanowisko podległe bezpośrednio Głównemu Księgowemu

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji księgowej,
 • Dekretowanie dowodów księgowych i uzgadnianie księgowań,
 • Sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym,
 • Potwierdzanie sald w miarę potrzeb,
 • Obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego F-K,
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont na koniec każdego miesiąca w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • Realizacja zadań związanych z  Programem Operacyjnym Infrastruktura  i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym w szczególności w zakresie:
 • weryfikacji umów o dofinansowanie pod względem finansowym, przed ich podpisaniem,
 • kontroli formalno-rachunkowej wniosków o płatność wraz z załącznikami sporządzonymi przez beneficjentów,
 • dekretowania i wprowadzania dowodów księgowych do  systemu informatycznego finansowo-księgowego,
 • weryfikacji poświadczeń, deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,
 • kontroli rachunkowej dokumentacji księgowej,
 • wykrywania nieprawidłowości oraz sporządzania informacji,
 • sporządzania raportów o wykrytych nieprawidłowościach,
 • podejmowania działań mających na celu odzyskanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych,
 • sporządzania rozliczeń i informacji dotyczących wykorzystania dotacji,
 • sporządzania okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji Osi w podziale na Działania w zakresie danych finansowych,
 • przygotowania informacji/zestawień ad hoc w zakresie danych finansowych,
 • weryfikacji i uaktualnianie zapisów dotyczących czynności i zadań wykonywanych w ZFK w zakresie wdrażania i obsługi POIiŚ w wewnętrznych instrukcjach i procedurach,
 • uzgadniania obrotów i sald kont w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • comiesięcznego sporządzania wydruku zestawienia kont wyodrębnionych dla POIiŚ,
 • sporządzania wniosków o płatność w ramach umowy o dofinansowanie PT POIiŚ w zakresie danych finansowych wynikających z dowodów księgowych oraz uzgodnionych ksiąg rachunkowych,
 • księgowania na kontach pomocniczych wyodrębnionych dla Pomocy Technicznej POIiŚ,
 • sporządzania odpowiednio załączników rozliczeniowych do poszczególnych list płac oraz w zakresie uzgodnień miesięcznych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 • zapewnienia wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich operacji realizowanych w ramach  Rocznych Planów Działań jako Pomoc Techniczna POIiŚ, poprzez odpowiednie, każdorazowe stosowanie kodu księgowego "RPDXX PT POIiŚ" z oznaczeniem właściwego roku obrotowego w miejsce "XX", np. dla 2010 roku "RPD10 PT POIiŚ",
 • zapewnienia wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich operacji realizowanych w ramach  I i II Osi POIiŚ.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie-świadectw pracy,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne. Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)"

Do pobrania:

kwestionariusz osobowy

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
28.06.2013, 12:02
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
30.06.2020, 17:03
Artykuł był wyświetlony
1617 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.