Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze - Specjalista w Zespole ds. Zamówień Publicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole  ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Własnych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42  663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Własnych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 17 czerwca 2013 r.

Termin składania dokumentów:
3 lipca 2013 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem, realizacją lub nadzorem inwestycji budowlanych,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska,
 • posiadanie uprawnień w zakresie projektowania bądź nadzoru nad robotami budowlanymi,
 • doświadczenie w zakresie:
  • - przygotowania i/lub realizacji inwestycji budowlanych, w tym mile widziane doświadczenie w pracy na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych, albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym,
  • - zamówień publicznych prowadzonych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • - realizacji inwestycji ze środków publicznych.
 • znajomość obsługi komputera - obsługa pakietu MS Office i sprzętu biurowego,
 • pożądana umiejętność czytania i analizowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • umiejętność pracy w zespole, pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • umiejętność prezentacji na forum publicznym,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • dyspozycyjność.

Cechy osobowości:
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

 • przygotowanie zestawień oraz analiza potrzeb inwestycyjnych,
 • przygotowanie planów inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w procesie przygotowania inwestycji, w tym prowadzenie spraw związanych z planowaniem zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, związane z prowadzonymi inwestycjami,
 • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z planowanymi i realizowanymi inwestycjami,
 • nadzór nad realizacją umów związanych z realizacją inwestycji,
 • sporządzanie zestawień, informacji, sprawozdań oraz raportów z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji,
 • kontakt i współpraca z podmiotami związanymi z realizacją inwestycji,
 • nadzór nad wydawanymi decyzjami z zakresu przygotowania i finansowania inwestycji.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalista w Zespole ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Własnych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2013 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)."

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

 

 

 

Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
17.06.2013, 12:34
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
02.07.2020, 00:08
Artykuł był wyświetlony
1632 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.