Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi.

 

Dane jednostki:
Nazwa:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 633 41 00,

Stanowisko:
Inspektor w Zespole Organizacyjnym

Wymiar zatrudnienia
: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru:
17.04.2009 r.

Termin składania dokumentów: 30.04.2009 r.

 


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:


- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- praktyka w jednostkach sektora finansów publicznych,

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:


- bardzo dobra znajomość obsługi komputera m.in: pakietu Microsoft Office, Internet,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność analizy i syntezy danych, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

 

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:


- sporządzanie informacji, zestawień, sprawozdań obejmujących działalność Funduszu,

- obsługa techniczna spotkań, konferencji, prowadzenie sekretariatu Zarządu,

- przygotowanie informacji dotyczącej działalności Funduszu, prowadzenie bieżącej korespondencji.

 


Wymagane dokumenty:


1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2009r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.


Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w 126
Marzena Szcześniewska

 


Uwagi:
- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.

- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2009-04-17 14:26:55
Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-17 14:32:08
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
17.04.2009, 13:10
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.05.2020, 12:32
Artykuł był wyświetlony
359 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.