Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 6634100

Stanowisko:
Specjalista w Zespole Administracyjnym

Wymiar zatrudnienia
: 1/1 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 21.10.2009 r.

Termin składania dokumentów:
03.11.2009 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe - min. 3 lata doświadczenia zawodowego lub średnie - min. 8 lat doświadczenia zawodowego,

- 1 rok praktyki w jednostkach sektora finansów publicznych,

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

- zaawansowana obsługa sieci komputerowej,

- serwera i urządzeń sieciowych,

- znajomość tworzenia stron internetowych,

- znajomość najnowszych rozwiązań technicznych z zakresu komputerów i sieci komputerowej ,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

- prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych dotyczących sprzętu komputerowego i informatycznego Funduszu,

- nadzór nad wewnętrzną stroną Funduszu,

- prowadzenie dokumentacji i sprawozdań w zakresie posiadanego sprzętu IT i licencji

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Zespole Administracyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2009r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

 

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (042)6634126
od Pani Anny Żurańskiej

 

Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.

- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2009-10-21 18:00:17
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
21.10.2009, 12:40
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
10.07.2020, 21:49
Artykuł był wyświetlony
401 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.