Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

OGŁOSZENIE - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole d.s Umorzeń w WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00

Stanowisko:
Inspektor w Zespole d.s Umorzeń

Wymiar zatrudnienia
: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 09.02.2010 r.

Termin składania dokumentów: 22.02. 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- 1 rok pracy na stanowisku związanym z ochrona środowiska w jednostkach sektora finansów publicznych,

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu,przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność syntezy i analizy informacji,

- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

 

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

 

- dokonywanie merytorycznej oceny wniosków o umorzenie pożyczek udzielanych przez Fundusz na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koordynacja działań zmierzających do pełnej oceny wniosków w zakresie pomocy publicznej,

- opracowywanie analiz i dokonywanie oceny ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu,

- sporządzanie projektów umów o umorzenia i aneksów do w.w umów lub aneksów do umów pożyczek w zakresie umorzonych kwot,

- bieżąca kontrola postanowień Rady Nadzorczej oraz rozliczanie zadań na realizacje których przeznaczone są środki pochodzące z umorzeń.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny,

2. życiorys, wypełniony

3. kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole d.s Umorzeń" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2010r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 26

Zespół Zarządzania Personelem - Główny Specjalista: Marzena Szcześniewska

 

Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

Odpowiedzialny za treść: Marzena Szcześniewska
Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2010-02-09 15:26:55
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-09 15:28:15
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
09.02.2010, 13:16
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.06.2020, 07:08
Artykuł był wyświetlony
400 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.