Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

OGŁOSZENIE - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi.

 

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 666 41 00,Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 24 maja 2010 r.
Termin składania dokumentów: 07 czerwca 2010 r.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
- znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów ubezpieczeń społecznych oraz przepisów dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych,
- znajomość wytycznych MRR horyzontalnych oraz szczegółowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wymagana co najmniej 2-letnia praktyka w rachunkowości,
- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.


Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
  1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji księgowej,
  2. dekretowanie dowodów księgowych i uzgadnianie księgowań,
  3. sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym,
  4. potwierdzanie sald w miarę potrzeb,
  5. obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego F-K ,
  6. uzgadnianie obrotów i sald kont na koniec każdego miesiąca w zakresie prowadzonych ewidencji,
  7. realizacja zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie:
  - weryfikacji umów o dofinansowanie pod względem finansowym przed ich podpisaniem,
  - kontroli formalno-rachunkowej wniosków o płatność wraz z załącznikami sporządzonymi przez Beneficjentów,
  - dekretowania i wprowadzania dowodów księgowych do krajowego i lokalnego systemu informatycznego,
  - sprawdzania poświadczeń, deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,
  - sporządzania wniosków o dotację do Instytucji Pośredniczącej,
  - wysyłania zatwierdzonej dokumentacji do Instytucji Pośredniczącej,
  - kontroli rachunkowej dokumentacji księgowej,
  - wykrywania nieprawidłowości oraz sporządzania informacji,
  - sporządzania raportów o wykrytych nieprawidłowościach,
  - podejmowanie działań mających na celu odzyskanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych,
  - sporządzania rozliczeń i informacji dotyczących wykorzystania dotacji,
  - sporządzanie okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji Osi w podziale na Działania w zakresie danych finansowych,
  - przygotowania informacji/zestawień ad hoc w zakresie danych finansowych,
  - uzgadniania obrotów i sald kont wyodrębnionych dla POIiŚ.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2010r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126
od Pani - Anny Żurańskiej

Uwagi:
  - Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
  - Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
  - Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
  - Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
  - Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
  - Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  - WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)"Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2010-05-24 14:43:30
Data ostatniej modyfikacji: 2010-05-25 15:08:43
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
24.05.2010, 11:54
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
12.06.2020, 02:25
Artykuł był wyświetlony
391 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.