Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

OGŁOSZENIE - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi.

 

Dane jednostki:


Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 666 41 00,
Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 25 maja 2010 r.
Termin składania dokumentów: 08 czerwca 2010r.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska,

- minimum 12 miesięczny staż pracy w instytucjach zajmujących się finansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków krajowych lub unijnych,

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

- znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność syntezy i analizy informacji,

- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

 

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

 

- obsługa Beneficjentów w pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu,

- dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie przez Fundusz na zadania z zakresu ochrony środowiska,

- opracowywanie analiz i dokonywanie oceny ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2010 r.

 

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

 

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w 126 - Anna Żurańska

 

Uwagi:

Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.

 

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".

 Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2010-05-25 15:06:56
Data ostatniej modyfikacji: 2010-05-25 15:07:32
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
25.05.2010, 11:20
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
28.05.2020, 05:33
Artykuł był wyświetlony
447 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.