Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w ŁodziDane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 666 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych
Wymiar zatrudnienia:
1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 02 czerwca 2010 r.
Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze

- 1 rok stażu pracy

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość praktycznych i prawnych aspektów windykacji należności,

- znajomość zagadnień z zakresu bankowości,

- analizy ekonomiczno-finansowej, rachunkowości,

- swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu Microsoft Office,

- umiejętność syntezy i analizy informacji,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

- nadzór nad windykacją należności Funduszu (m.in. współpraca z radcami prawnymi i komornikami, przygotowywanie związanych z windykacją dokumentów, opinii i wniosków dla Zarządu Funduszu),

- analiza ekonomiczno-finansowa kontrahentów Funduszu, opiniowanie zabezpieczeń spłaty pożyczek i dotacji,

- nadzór właścicielski nad spółkami, w których WFOŚiGW w Łodzi posiada akcje bądź udziały

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2010r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje
data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126

od Pani Anny Żurańskiej


Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.

- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2010-06-02 13:46:40
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
02.06.2010, 11:03
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
07.07.2020, 04:16
Artykuł był wyświetlony
401 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.