Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon:42 663 41 00
Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 08 września 2010 r.
Termin składania dokumentów: 21 września 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 - znajomość technik kontroli, znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego UE, biegła znajomość rachunkowości związanej z realizacją projektów unijnych (m.in. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej) oraz zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi,
 - wymagana co najmniej 5-letnia praktyka w sektorze finansów publicznych, w tym 1-rok przy realizacji projektów unijnych,
 - osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  - pracy w zespole,
  - rozwiązywania problemów,
  - dyspozycyjność( praca w terenie ),
  - zaawansowana obsługa komputera,
  - organizacja pracy własnej,
  - pracy pod presją czasu,
  - syntezy i analizy informacji,
  - wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne ( komunikatywność, kreatywność ).

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
  - prowadzenie kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej Beneficjentów realizujących zadania POIiŚ,
  - prowadzenie kontroli w zakresie poprawności procedur zawierania umów ( w tym zgodność z ustawą Pzp),
  - prowadzenie kontroli kwalifikowalności wydatków Beneficjentów realizujących zadania POIiŚ,
  - prowadzenie kontroli VAT przy realizacji zadań POIiŚ,
  - prowadzenie dokumentacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2010 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634126 od Pani ? Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:
  - Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
  - Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
  - Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
  - Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
  - Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
  - Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  - WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2010-09-09 11:52:37
Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-10 11:31:15
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
09.09.2010, 10:32
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
26.05.2020, 22:56
Artykuł był wyświetlony
372 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.