Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko:
Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

Wymiar zatrudnienia
: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 01
października 2010 r.

Termin składania dokumentów: 14 października 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe prawnicze,

- znajomość technik kontroli,

- znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego UE,

- biegła znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi,

- wymagana co najmniej 5-letnia praktyka przy zamówieniach publicznych w podmiotach zobowiązanych do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym 1 rok przy realizacji projektów unijnych

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- pracy w zespole,

- rozwiązywania problemów,

- dyspozycyjność( praca w terenie ),

- zaawansowana obsługa komputera,

- organizacja pracy własnej,

- pracy pod presją czasu,

- syntezy i analizy informacji,

- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne ( komunikatywność, kreatywność ).

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

- prowadzenie kontroli w zakresie poprawności procedur zawierania umów (w tym zgodność z ustawą Pzp ),

- prowadzenie dokumentacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2010r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126 od Pani - Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.

 

- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

 

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

 

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2010-10-04 08:46:26
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 08:47:49
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
01.10.2010, 10:14
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
11.07.2020, 00:41
Artykuł był wyświetlony
367 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.