Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 663 41 00.

 

Stanowisko: Starszy Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej

 

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu Miejsce wykonywania pracy: Łódź

 

Data ogłoszenia naboru: 01 października 2010 r. Termin składania dokumentów: 14 października 2010 r.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- znajomość technik kontroli,

- znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego UE,

- biegła znajomość rachunkowości związanej z realizacją projektów unijnych ( m.in. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej ),

- wymagana co najmniej 4-letnia praktyka w sektorze finansów publicznych,

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- pracy w zespole,

- rozwiązywania problemów, dyspozycyjność(praca w terenie),

- zaawansowana obsługa komputera,

- organizacja pracy własnej, pracy pod presją czasu,

- syntezy i analizy informacji,

- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, kreatywność).

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

- prowadzenie kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej beneficjentów realizujących zadania POIiŚ,

- prowadzenie kontroli kwalifikowalności wydatków beneficjentów realizujących zadania POIiŚ,

- prowadzenie kontroli VAT przy realizacji zadań POIiŚ,

- prowadzenie dokumentacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys,

- wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,

- kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2010 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126

od Pani - Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.

- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2010-10-01 12:26:43
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-04 08:48:10
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
01.10.2010, 09:59
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
12.06.2020, 02:28
Artykuł był wyświetlony
370 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.