Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 25.10.2010 r.
Termin składania dokumentów: 07.11.2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, ewentualnie finansów, ekonomii,
- przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego,
- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.


Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość unijnego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
- znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska,
- znajomość podstaw prawa zamówień publicznych,
- znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- chęć podnoszenia kwalifikacji,
- umiejętność syntezy i analizy informacji,
- umiejętność pracy w systemie MS Office,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność prezentacji na forum publicznym,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
- dyspozycyjność.


Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

- przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji działań oraz wniosków o płatność,
- kwalifikowanie i rozliczanie wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,
- ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( I i II oś priorytetowa),
- monitorowanie realizacji projektów na podstawie informacji przedstawianych przez beneficjentów,
- zapewnienie potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom informacji dot. funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska.


Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2010r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 26 - Marzena Szcześniewska

Uwagi:
- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.
- Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2010-10-25 13:53:12
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
25.10.2010, 09:46
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.05.2020, 12:33
Artykuł był wyświetlony
384 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.