Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko:
Starszy Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Wymiar zatrudnienia
: 1 etat, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 22.11.2010 r.

Termin składania dokumentów: 05.12.2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

- kontrolę wywiązywania się przez beneficjentów z realizacji umów pożyczek i dotacji zawartych przez WFOŚiGW w Łodzi,

- rozliczanie umów pożyczek i/lub dotacji,

- przygotowanie zmian do zawartych umów.

Wymagane dokumenty:
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Realizacji Umów" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2010 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w 126

Marzena Szcześniewska


Uwagi:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów. list motywacyjny, życiorys, wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne. znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office, umiejętność pracy w zespole, umiejętność syntezy i analizy informacji, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska , inżynierii środowiska, technologii środowiska, minimum 12 miesięczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

 

Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2010-11-22 14:53:05
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-19 14:42:54
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
22.11.2010, 10:04
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
03.07.2020, 11:26
Artykuł był wyświetlony
396 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.