Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Wymiar zatrudnienia
: 1 etat, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy:
Łódź

Data ogłoszenia naboru: 18.01.2011 r.

Termin składania dokumentów: 31.01.2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:


- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe,

- minimum 6 miesięczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

- kontrolę wywiązywania się przez beneficjentów z realizacji umów pożyczek i dotacji zawartych przez WFOŚiGW w Łodzi,
- rozliczanie umów pożyczek i/lub dotacji,
- przygotowanie zmian do zawartych umów.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność syntezy i analizy informacji,
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

 

Wymagane dokumenty:
 

1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Realizacji Umów" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2011r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w 126

Marzena Szcześniewska


Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi

- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).    
Informację wprowadził: Dominika Jeżewska-Zajdel
Data utworzenia: 2011-01-18 16:33:25
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-19 14:41:12
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
18.01.2011, 09:49
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.07.2020, 15:13
Artykuł był wyświetlony
414 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.