Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Promocji w WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Promocji

Wymiar zatrudnienia
: 1 etat, umowa o pracę na czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy:
Łódź

Data ogłoszenia naboru: 15 kwietnia 2011 r.

Termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe, biegła znajomość zagadnień związanych z promocją i marketingiem, wymagana co najmniej 5-letnia praktyka, w tym 1 rok pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

- opracowanie i wdrożenie strategii promocji w WFOŚiGW w Łodzi,
- utrzymywanie kontaktów z mediami,
- przygotowanie informacji prasowych oraz udzielanie informacji o działalności Funduszu,
- organizowanie oraz nadzór nad publikacjami materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów,
- dyspozycyjność,
- zaawansowana obsługa komputera,
- biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
- dobra organizacja pracy własnej,
- umiejętność pracy pod presją czasu oraz syntezy i analizy informacji
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, kreatywność).

 

Wymagane dokumenty:
 

1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Promocji" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2011r.


O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126

od Pani - Marzeny Szcześniewskiej


Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane.
- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi
- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

 

Informację wprowadził: Dominika Jeżewska-Zajdel
Data utworzenia: 2011-04-15 16:33:02
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-19 14:04:25
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
15.04.2011, 08:28
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
24.05.2020, 04:22
Artykuł był wyświetlony
530 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.