Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi.Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
Wymiar zatrudnienia: 1 etat / umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 19 kwietnia 2011 r.
Termin składania dokumentów: 04 maja 2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  - wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska, biologii, inżynierii środowiska,
  - wymagany co najmniej 6-miesięczny staż pracy w instytucjach zajmujących się finansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków krajowych lub unijnych,
  - osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  - znajomość obsługi komputera pakiet MS Office
  - umiejętność pracy w zespole,
  - umiejętność syntezy i analizy informacji,
  - wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
  - obsługę Beneficjentów w pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu,
  - dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie przez Fundusz zadań z zakresu ochrony środowiska,

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2011 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126 od Pani - Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:
  - Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
  - Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
  - Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane.
  - Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
  - Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
  - Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  - WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-04-19 14:40:41
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
19.04.2011, 08:20
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
12.06.2020, 02:33
Artykuł był wyświetlony
479 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.