Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych 

Wymiar zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Data ogłoszenia naboru: 19 kwietnia 2011 r.

Termin składania dokumentów: 04 maja 2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub bankowości,
- wymagany co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku analityka finansowego w instytucji finansowej (bank, instytucja ubezpieczeniowa, firma leasingowa, factoringowa lub podobne),
- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

- przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej i oceny zdolności kredytowej potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi,
- ocena zaproponowanych przez beneficjentów zabezpieczeń wierzytelności,
- przygotowywanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń wierzytelności oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą,
- monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu oraz wartości ustanowionych zabezpieczeń.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej (w tym analizy wskaźnikowej) i oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych itp. na podstawie sprawozdań finansowych,
- teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie zasad skutecznego zabezpieczenia wierzytelności,
- umiejętność analizy i oceny biznesplanu,
- bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel),
- dobra organizacja pracy własnej,
- komunikatywność i otwartość na kontakty z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,  
- rzetelność i odpowiedzialność, 
- odporność na stres,
- umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.  

 

Wymagane dokumenty:
 

1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2011 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126

od Pani - Marzeny Szcześniewskiej


Uwagi:

- Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
- Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
- Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane.
- Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
- Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi
- Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Informację wprowadził: Dominika Jeżewska-Zajdel
Data utworzenia: 2011-04-19 14:03:23
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-19 14:11:22
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
19.04.2011, 08:09
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
26.06.2020, 08:51
Artykuł był wyświetlony
530 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.