Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w ŁodziDane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 15 września 2011 r.
Termin składania dokumentów: 28 września 2011 r.


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie minimum średnie,
- wymagany co najmniej 6 miesięczny staż pracy w obsłudze sekretariatu, kancelarii (pożądany: w jednostkach samorządu terytorialnego / jednostkach sektora finansów publicznych),
- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.


Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- znajomość obsługi komputera - pakiet Microsoft Office i sprzętu biurowego,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność syntezy i analizy informacji,
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, kreatywność),
- wysoka kultura osobista, punktualność, sumienność, dyskrecja.


Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
- współudział w ustalaniu harmonogramu dnia pracy Członków Zarządu,
- prowadzenie kalendarza spotkań,
- zapewnienie prawidłowego i terminowego przepływu dokumentów i informacji,
- techniczna obsługa zebrań i konferencji,
- przygotowywanie i prowadzanie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
- realizacja bieżących zadań zleconych przez Zarząd, Dyrektora Biura oraz Kierownika Zespołu Administracyjnego.


Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2011 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634183 od Pani ? Anny Żurańskiej


Uwagi:
- kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
- aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
- osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
- ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
- informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
- wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów,
- wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-09-15 13:18:56
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
15.09.2011, 14:55
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
24.06.2020, 04:38
Artykuł był wyświetlony
492 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.