Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole ds. Analiz i Planowania w WFOŚiGW w ŁodziDane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Analiz i Planowania
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 27 września 2011 r.
Termin składania dokumentów: 10 października 2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  - wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, prawa lub administracji,
  - wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku analityka finansowego w instytucji finansowej (bank, instytucja ubezpieczeniowa, firma leasingowa, factoringowa lub podobne),
  - osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  -pożądane ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów, prawa lub podobne,
  -pożądane doświadczenie na stanowisku związanym z windykacją należności, nadzorem właścicielskim, budżetowaniem, planowaniem finansowym,
  -teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej (w tym analizy wskaźnikowej) i oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych itp. na podstawie sprawozdań finansowych,
  -teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie zasad skutecznego zabezpieczania wierzytelności,
  -znajomość praktycznych i prawnych aspektów windykacji należności,
  -swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office (Word, Excel, mile widziane ? MS Power Point),
  -bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  -umiejętność pracy pod presją czasu,
  -umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia,
  -umiejętność syntezy i analizy informacji,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
  -przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej i oceny zdolności kredytowej potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi,
  -ocena zaproponowanych przez beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi zabezpieczeń wierzytelności,
  -przygotowywanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń wierzytelności oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą,
  -monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi oraz wartości ustanowionych zabezpieczeń,
  - nadzór nad windykacją należności Funduszu (m.in. współpraca z Zespołem Radców Prawnych i komornikami, przygotowywanie związanych z windykacją dokumentów, opinii i wniosków dla Zarządu Funduszu, negocjacje z dłużnikami),
  -udział w procesie planowania działalności finansowej Funduszu.
  -komunikatywność i otwartość na kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Analiz i Planowania? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2011 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634183 od Pani ? Anny Żurańskiej

Uwagi:
  -kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
  -aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
  -osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
  -ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
  -informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
  -wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  -WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów,
  -wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-09-27 13:50:10
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
27.09.2011, 14:50
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
10.07.2020, 22:34
Artykuł był wyświetlony
504 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.