Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00
Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 06 kwiecień 2012 r.
Termin składania dokumentów: 19 kwiecień 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, -rzeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
- wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, techniczne,
- konieczny co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż w zamówieniach publicznych oraz co najmniej 2 lata pracy jako sekretarz komisji przetargowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi,
- doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań na roboty budowlane,
- bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
- bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cechy osobowości:
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- umiejętność szybkiej analizy informacji,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- efektywne radzenie sobie ze zmianami oraz sytuacjami stresowymi,
- kreatywność, dyscyplina,
- obowiązkowość, sumienność, uczciwość,
- znakomite zdolności komunikacyjne.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
- przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych,
- nadzór nad prowadzonymi postępowaniami oraz nad realizacją zawartych umów,
- udział w pracach komisji przetargowej, w tym jako sekretarz komisji,
- prowadzenie rejestru zamówień, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i z wyłączaniem obowiązku stosowania ustawy oraz rejestru zawieranych umów,
- współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych,
- prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych dotyczących funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony
kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2012 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe
formalne: Pani Marzeny Szcześniewska nr tel. 42 6634182,
merytoryczne: Pani Marzeny Świątek nr tel. 42 6634109.

Uwagi:
- kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
- aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
- osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
- ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
- informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
- wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
- WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów,
- wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Do pobrania:
Kwestionariusz personalny

 

Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2012-04-06 12:08:58
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
06.04.2012, 14:24
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
28.07.2020, 18:34
Artykuł był wyświetlony
1195 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.