Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi.


Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 21 czerwca 2012 r.

Termin składania dokumentów: 5 lipca 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  a. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c. brak karalności za przestępstwa umyślne,
  d. wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzenia, ochrony środowiska,
  e. konieczny co najmniej 2-letni staż pracy, w tym co najmniej jeden rok pracy w obsłudze sekretariatu/ kancelarii/ biurze obsługi klienta.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  a. bardzo dobra znajomość obsługi komputera - obsługa pakietu MS Office i sprzętu biurowego,
  b. umiejętność organizacji pracy własnej,
  c. umiejętność pracy pod presją czasu,
  d. umiejętność syntezy i analizy informacji,
  e. wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, kreatywność).

Cechy osobowości:
Wysoka kultura osobista, punktualność, sumienność, dyskrecja.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
Prowadzenie sekretariatu Zastępców Prezesa Zarządu tj.:
  1. współudział w ustalaniu harmonogramu dnia pracy Członków Zarządu,
  2. prowadzenie kalendarza spotkań,
  3. zapewnienie prawidłowego i terminowego przepływu dokumentów i informacji
  4. techniczna obsługa zebrań i konferencji,
  5. przygotowywanie i prowadzenie rejestru pełnomocnictw, delegacji i in.,
  6. realizacja bieżących zadań zleconych przez Zarząd oraz przełożonych.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2012 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani ? Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:
  1. kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
  2. aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone, ? osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
  3. ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
  4. informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ , na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
  5. wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  6. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
  7. wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Do pobrania:
Kwestionariusz personalny


Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2012-06-21 15:15:48
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
21.06.2012, 14:13
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
21.06.2012, 14:13
Artykuł był wyświetlony
1233 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.