Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z?dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych (w nienaruszonym opakowaniu) dla WFOŚiGW w Łodzi.
Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:
32250000-0 Telefony komórkowe
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


I. Wielkość zamówienia:

    1. Ilość aktywnych kart SIM: 33 szt. z abonamentami w 4 grupach:
        a. taryfa A: 1 karta SIM z abonamentem wyłącznie do wysyłania SMS,*
        b. taryfa B: 3 karty SIM z abonamentem dla bramek GSM,**
        c. taryfa C: 5 karty SIM z abonamentem "200"***,
        d. taryfa D: 24 karty SIM z abonamentem "50"****,
    Ilość telefonów komórkowych łącznie 33 szt. w 4 kategoriach:
        a. telefon klasy "A"***** - 5 szt.,
        b. telefon klasy "B"***** - 3 szt.,
        c. telefon klasy "C"***** - 3 szt.,
        d. telefon klasy "D"***** - 22 szt.

*- wielkość abonamentu wyrażona w wysokości pakietu kwotowego o wartości min. 50,00 zł netto przeznaczonego w całości na wiadomości SMS w pojedynczym okresie rozliczeniowym,
** - wielkość abonamentu wyrażona w wysokości pakietu kwotowego o wartości min. 300,00 zł netto przeznaczonego na realizacje wszelkich dostępnych w danym abonamencie usług w pojedynczym okresie rozliczeniowym,
*** - wielkość abonamentu wyrażona w wysokości pakietu kwotowego o wartości min. 200,00 zł netto przeznaczonego na realizacje wszelkich dostępnych w danym abonamencie usług w pojedynczym okresie rozliczeniowym,
**** - wielkość abonamentu wyrażona w wysokości pakietu kwotowego o wartości min. 50,00 zł netto przeznaczonego na realizacje wszelkich dostępnych w danym abonamencie usług w pojedynczym okresie rozliczeniowym,
***** - charakterystyka klas aparatów telefonicznych znajduje się w dalszej części Opisu przedmiotu zamówienia,

II. Wymagania Zamawiającego:

    1. Wykonawca zapewni przeniesienie numerów użytkowanych przez Zamawiającego.
    2. Wszelkie koszty przeniesienia numerów pokrywa Wykonawca.
    3. Cena zakupu aparatów telefonicznych będzie ceną promocyjną.
    4. Okres obowiązywania umowy wynosił 24 miesiące, rozumiane jako 24 pełne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy.
    5. Wykonawca udzielił Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy.
    6. Zasięg świadczonych usług telefonii komórkowej - co najmniej 90% powierzchni Polski zgodnie z mapą zasięgu Wykonawcy.
    7. Usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
    8. Wykonawca będzie dostarczał miesięczne, bezpłatne wykazy rozmów oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz Zamawiającego (tzw. bilingi). Bilingi dostarczane będą nie później niż wystawiane za dany miesiąc faktury VAT w dwóch formach:
        a. ogólnego bilingu w wersji papierowej przesyłanego na adres pocztowy Zamawiającego,
        b. szczegółowego bilingu w formie elektronicznej (dostęp do aplikacji) przesyłanego na podany w umowie przez Zamawiającego adres e-mail.
    9. Wykonawca wyznaczy opiekuna handlowego, dostępnego przez 24h na dobę, w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą e-mailową oraz telefoniczną.
    10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu telefonicznego (Call Center) przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy.
    11. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na wszystkie świadczone usługi przez okres trwania umowy.
    12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany aparatów na fabrycznie nowe na 5 numerach co 12 miesięcy.


III. Wymagania szczegółowe

    1. Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM zakupionej w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, międzynarodowe i?w roamingu sms-y, mms-y i inne usługi dostępne w abonamencie zgodnie z planem taryfowym Operatora, dla 33 kart SIM wskazanych przez Zamawiającego (wykaz konkretnych numerów telefonicznych zostanie przygotowany jako załącznik do umowy);
    2. Nieograniczony bezprzewodowy dostęp do internetu za pośrednictwem aktywnych numerów telefonii komórkowej w sieci Wykonawcy.
    3. Cena za aktywację numerów (kart SIM) nie wyższa niż 1 zł (netto)
    4. Połączenia głosowe: Wykonawca zapewni transmisję głosu w sieci GSM w tym połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe, międzynarodowe oraz roamingowe.
    5. Wykonawca zapewni dostęp do Internetu - koszt abonamentu powinien objąć usługę nieograniczonego dostępu do internetu w technologiach GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA lub nowszych.
    6. Wykonawca zapewni uruchomienie usługi sieci firmowej za cenę za każdą aktywację nie wyższą niż 1,00 zł netto, obejmującej wszystkie aktywne Karty SIM Zamawiającego zakupione w?ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza opłatę zryczałtowaną za połączenia w ramach sieci firmowej, (opłata ta nie może być wyższa niż 5,00 zł netto za pełny okres rozmiczeniowy) lub połączenia te będą taryfikowane w oparciu o możliwie najniższą stawkę za minutę połączenia (stawka ta zostanie określona w ofercie przez Wykonawcę).
    7. Wykonawca zapewni możliwość przesyłania wiadomości typu SMS i MMS.
    8. Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia.
    9. Wykonawca w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej dotyczącej taryfy zaoferowanej dla każdego numeru zapewni Zamawiającemu:
        a. bezpłatne włączenie usługi roamingu,
        b. bezpłatne przeniesienie niewykorzystanej puli minut na następny okres rozliczeniowy i kumulowanie w okresach nie krótszych niż 3 m-ce, pula nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym będzie w następnym okresie wykorzystana jako pierwsza (indywidualnie dla każdego numeru),
        c. informowanie o wykorzystaniu przez każdego użytkownika Zamawiającego ustalonego limitu oraz należnościach powstałych po przekroczenia limitu,
        d. pakiet aktywnych usług tj. oczekiwanie na połączenie, dokonanie połączeń, zawieszenie połączeń,
        e. połączenia z numerami alarmowymi,
        f. wymiana wadliwej karty SIM,
        g. bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych,
        h. bezpłatne świadczenie usługi poczty głosowej,
        i. bezpłatne świadczenie usługi ukrywania przez użytkownika identyfikacji numeru,
    10. Usługa poczty głosowej musi zapewnić realizację następujących funkcjonalności (pod warunkiem, że Wykonawca posiada takie funkcjonalności w swojej ofercie dla klientów biznesowych):
        a. możliwość powiadamiania o nowych wiadomościach pozostawionych w poczcie głosowej poprzez:
        - powiadamianie SMS-em,
        - powiadamianie przez oddzwonienie,
        b. możliwość zarejestrowania próby połączeń od osób, które próbowały się dodzwonić, ale nie pozostawiły wiadomości. Po włączeniu telefonu poczta głosowa powinna przekazać informację, kto i kiedy dzwonił,
        c. możliwość ustawienia własnego powitania.
    11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnych z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych.


IV. Szczegółowe wymagania w zakresie komórkowych aparatów telefonicznych:

    1. Dostarczone komórkowe aparaty telefoniczne będą fabrycznie nowe, telefony będą wyposażone w standardowe akcesoria oferowane w komplecie z telefonem przez producenta oraz będą wyposażone w karty SIM.
    2. Wykonawca wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dostarczy pisemne gwarancje jakości. Okresy gwarancji będą zgodne z podanymi w ofercie Wykonawcy.
    3. Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne uszkodzonych komórkowych aparatów telefonicznych były realizowane przez producenta lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis.
    4. Oferowane przez Wykonawcę komórkowe aparaty telefoniczne będą podzielone na następujące grupy:
        a. telefon klasy "A" - Nokia E90 lub równoważny z obsługą GPS*,
        b. telefon klasy "B" - Sony-Ericsson XPERIA X1 lub równoważny z obsługą GPS*,
        c. telefon klasy "C" - Sony-Ericsson C902 lub równoważny z obsługą GPS*,
        d. telefon klasy "D" - Nokia 6300 lub równoważny.

* - Za obsługę GPS rozumie się zainstalowany sprzętowy moduł GPS.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
    3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
    4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
    2. aktualne zaświadczenia, że?Wykonawca nie zalega z?opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
    3. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
    4. poświadczoną kopię dokumentu nadającego uprawnienia do świadczenia usług telefonii komórkowej wystawione przez odpowiedni urząd (koncesja)


Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym:
a) cena miesięcznych abonamentów 80 %
b) cena stawek za połączenia i transmisję danych* w taryfie "200" 10 %
c) cena stawek za połączenia i transmisję danych* w taryfie "50" 10 %
*- liczonych po przekroczeniu pakietów w danym abonamencie

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie wagi każdego kryterium.

Zamawiający nie udziela zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11 w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2009 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2009 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (42) 663 41 24 lub 25
Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację: www.wfosigw.lodz.pl/bip/Informację wprowadził: Remigiusz Raj
Data utworzenia: 2009-01-19 15:39:18
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-19 15:48:52
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
19.01.2009, 14:46
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
24.05.2020, 01:08
Artykuł był wyświetlony
454 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.