Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) tekst jednolity z późn. zmianami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków specyfikacji wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego numerów na zasadach ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów i stosowanych przez Wykonawcę taryf, ze zmianami wynikającymi z SWIZ.
Wnosimy o doprecyzowanie - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy? czy umowy są związane umową lojalnościową - jeżeli tak to prosimy o podanie daty. Jednocześnie informujemy iż w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to z pominięciem kosztów. W związku z tym jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku iż pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu.
Jednocześnie Wnosimy o modyfikację zapisu i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów na: Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystanych przez Zamawiającego (przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może występować w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy), zgodnie z §6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 810).

Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza zerwać aktualnej umowy przed czasem jej zakończeniem, tj. przed 12.03.2011 r. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zapewni przeniesienie numerów użytkowanych przez Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość usług.

Pytanie:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy.
Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 miesiące, dla akcesoriów 12 miesięcy, dla baterii 6 miesięcy, na nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) oraz produktów firmy RIM - gdzie producent udziela wyłącznie 12 miesięcznej rękojmi. Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali.

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.II.5 SIWZ: "Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej rękojmi na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy. Oferowany sprzęt i urządzenia objęte będą gwarancją producenta."

Pytanie:
Wykonawca zapewni dostęp do Internetu - koszt abonamentu powinien objąć usługę nieograniczonego dostępu do internetu w technologiach GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA lub nowszych.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje na kartach głosowych pakietu danych już zawartych w abonamencie, jeżeli tak to jaki ma to być pakiet danych. Czy też ma to być możliwość dostępu do Internetu a opłata za każdy 1kB będzie zgodna z cennikiem Planu Taryfowego zaproponowanego przez Oferenta.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana usługa dostępu do Internetu powinna być dostępna w ramach podstawowego abonamentu za świadczone usługi telekomunikacyjne.

Pytanie:
Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia. Prosimy o doprecyzowanie, iż dotyczy to połączeń krajowych a połączenia międzynarodowe i roamingowe regulowane są Eurotaryfą.

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.III.8 SIWZ: "Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia w sieci krajowej."

Pytanie:
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnych z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy iż wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychże usług, podpisanych przez zlecającego, w tym przypadku, Zamawiającego.


Zamawiający wyjaśnia, że przewidywana zmiana usług będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi u danego operatora procedurami.

Pytanie:
Termin płatności będzie wynosił minimum 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19, ust. 13, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na zasadach ogólnych - z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty doręczenia faktury do Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto ze względu na właściwości systemu rozliczeniowego Telekomunikacji Polskiej S.A., poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu XIV.5 SIWZ: "Termin płatności będzie wynosił do 30 dni od momentu wystawienia faktury VAT."

Pytanie:

Dotyczy: SIWZ Rozdział II W związku z faktem, że Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, proszę o podanie na jaki okres będą zawierane umowy w ramach tych zamówień oraz czy Zamawiający zamierza w ramach zamówień uzupełniających zawrzeć umowy powiązane z zakupem nowych telefonów komórkowych?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przewidywane w SIWZ zamówienia dodatkowe będą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt I Prosimy o doprecyzowanie zapisu "(...)wysokości pakietu kwotowego (...) przeznaczonego na realizacje wszelkich dostępnych w danym abonamencie usług (...)". Co powinien zawierać lub obejmować w/w pakiet kwotowy ? Czy może zawierać tylko same "minuty", czy: "minuty, SMS-y, MMS-y, pakiety transmisji danych etc" ?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem SIWZ III.III.1 Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM zakupionej w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, międzynarodowe, sms-y, mms-y i inne usługi dostępne w abonamencie zgodnie z planem taryfowym Operatora.

Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt II ppkt 4 Czy w sytuacji rozwiązywania Umów O Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub rezygnacji z zakupionych aktywacji, Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w związku z przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia UOŚUT do dnia jej rozwiązania?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt XIV.3.d: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tej sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt II ppkt 5 Informujemy, że warunki gwarancyjne określane są przez Producenta danego sprzętu a nie przez Wykonawcę, jak również gwarancji na aparaty udziela jego Producent a nie Wykonawca. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SIWZ Rozdział III pkt. II ppkt. 5

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.II.5 SIWZ: "Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej rękojmi na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy. Oferowany sprzęt i urządzenia objęte będą gwarancją producenta."

Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt III ppkt 6 W związku z postawionym wymogiem przez Zamawiającego, dotyczącym uruchomienia sieci firmowej obejmującej wszystkie aktywne Karty SIM Zamawiającego zakupione w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza do przyznania każdej aktywnej Karcie SIM limitu 2000 minut/miesiąc na połączenia wewnątrz utworzonej sieci firmowej ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza przyznania jakiegokolwiek limitu na połączenia wewnątrz sieci firmowej.

Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt III ppkt 8 Prosimy o doprecyzowanie zapisu SIWZ Rozdział III pkt III ppkt 8, że dotyczy tylko połączeń głosowych na terytorium RP. Prosimy również o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby połączenia międzynarodowe oraz roamingowe taryfikowane były zgodnie z cennikiem operatora Wykonawcy. < br>
Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.III.8 SIWZ: "Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia w sieci krajowej."

Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt III ppkt 9b Czy Zamawiający dopuszcza wariant przechodzenia niewykorzystanego pakietu z bieżącego cyklu rozliczeniowego tylko na kolejny cykl rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że będzie on wykorzystywany w pierwszej kolejności w cyklu rozliczeniowym następującym po cyklu rozliczeniowym, w którym nabyto do niego prawo ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt III.III.9.b, Wykonawca w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej dotyczącej taryfy zaoferowanej dla każdego numeru zapewni Zamawiającemu bezpłatne przeniesienie niewykorzystanej puli minut na następny okres rozliczeniowy i kumulowanie w okresach nie krótszych niż 6 m-cy.

Pytanie:
Dotyczy: SIWZ Rozdział XIV pkt 5 Informujemy, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury i od tej daty powinien być liczony termin płatności. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na bieg terminu płatności od momentu wystawienia faktury wraz z wydłużeniem terminu płatności do 30 dni ?

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu XIV.5 SIWZ: " Termin płatności będzie wynosił do 30 dni od momentu wystawienia faktury VAT."

Pytanie:
Dotyczy: Formularz oferty Tabela B i C W dwóch pierwszych pozycjach znajdują się zapisy "(...) innych operatorów (...)" oraz "(...)pozostałych operatorów(...)". Prosimy o doprecyzowanie w/w zapisów.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że wymieniona w formularzu oferty w tabelach w punktach B i C stawka 1 min połączenia do własnej sieci i sieci innych operatorów (1 min połączenia liczona wg tej samej stawki co połączenie do sieci własnej) oznacza koszt połączenia do sieci własnej, stacjonarnej i innych sieci, do których połączenie taryfikowane jest tą samą stawką co połączenie do własnej sieci. Natomiast stawka 1 min połączenia do sieci pozostałych operatorów oznacza stawkę za połączenie do sieci pozostałych operatorów, nie ujętych w pierwszej stawce.

Pytanie:
Dotyczy: Formularz oferty Co należy wpisać w formularzu ofertowym, jeśli Wykonawca oferuje bezpłatnie jakąś usługę ? Czy zamawiający dopuszcza wpisanie w formularzu ofertowym ceny jednostkowej netto "0" ? I czy w związku z tym, dla takiej pozycji może zostać wpisana wartość brutto "0" ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt XII.2, w przypadku oferowania ceny równej 0,00 (zero) złotych Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium.

Pytanie:
Dotyczy: Formularz oferty Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ewentualnie podpisanie zbiorczej UOŚUT ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że SIWZ nie określa formy podpisanej umowy z zastrzeżeniem zapisów rozdziału XIV - istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. II ppkt. 1 a, Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza zerwać aktualnej umowy przed czasem jej zakończeniem. Zgodnie z zapisami pkt III.II.2 SIWZ Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego numerów na zasadach ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów i stosowanych przez Wykonawcę taryf, ze zmianami wynikającymi z SWIZ.

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. II ppkt, 3 a, Według tego punktu cena zakupu aparatów telefonicznych będzie ceną wynikającą z obowiązującej w dniu podpisania umowy promocji. Wykonawca nie jest w stanie w formularzu ofertowym podać cen obowiązujących na dzień podpisania umowy. Między dniem złożenia oferty a podpisaniem umowy może upłynąć kilka lub kilkanaście dni i Wykonawca nie może zagwarantować, iż w międzyczasie ceny te nie ulegną zmianie. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego punktu ze S1WZ lub zmodyfikowanie tego punktu w następujący sposób: ?Wykonawca zaproponuje zakup aparatów telefonicznych po cenach wskazanych w formularzu ofertowym."

Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.II.3 SIWZ: " Cena zakupu aparatów telefonicznych będzie ceną wynikającą z oferty, nie wyższą jednak od aktualnej ceny promocyjnej obowiązującej na dzień składania ofert."

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. II ppkt. 5 a, Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczone aparaty telefoniczne i moderny byty objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.II.5 SIWZ: "Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 ? miesięcznej rękojmi na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy. Oferowany sprzęt i urządzenia objęte będą gwarancją producenta."

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. 5 oraz ppkt. 10, Wykonawca na czas naprawy telefonu ma zapewnić sprzęt zastępczy. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje, aby na czas naprawy Wykonawca dostarczył taki sam aparat telefoniczny, czy może być równoważny?. Prosimy o zmienienie w/w pkt. W następujący sposób; "Na czas naprawy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparat zastępczy o parametrach zbliżonych do aparatu oddanego do naprawy serwisowej". Dodatkowo informujemy, iż gwarancja na akcesoria ( ładowarki, słuchawki, baterie, karty pamięci itp.) określana jest przez producentów na 6 mc. W związku z tym prosimy o zmianę w/w pkt. W następujący sposób; "wszystkie akcesoria dostarczone z aparatem telefonicznym będą objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej".

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.II.5 SIWZ: "Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej rękojmi na aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy. Oferowany sprzęt i urządzenia objęte będą gwarancją producenta."

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. II ppkt. 9 a, W celu zapewnienia bieżącej obsługi Wykonawca ma wyznaczyć opiekuna technicznego i handlowego dostępnego przez 24h na dobę. Bardzo prosimy Zamawiającego o zmianę tego zapisu ze względu na niemożność spełnienia tego zapisu przez żadnego z operatorów! Z przyczyn fizjologicznych i prawnych zarówno bezpośredni opiekun techniczny i handlowy nie mogą pracować 24h na dobę. Dlatego prosimy o następującą modyfikację tego pkt. ?Wykonawca wyznaczy opiekuna technicznego i handlowego, dostępnego w godzinach pracy Zamawiającego, po za godzinami pracy zamawiającego wszelkie problemy będą zgłaszane e-mailem, i rozwiązywane w dniu następnym"

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.II.9 SIWZ: "Wykonawca wyznaczy opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą e-mailową oraz telefoniczną oraz informacji o ewentualnych możliwościach zmian powodujących optymalizację kosztów połączeń jak również wprowadzania dodatkowych usług, dostępnego w godzinach pracy Zamawiającego."

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. II ppkt. 11 a, Zamawiający będzie mógł zamienić telefony na fabrycznie nowe, co 12 miesięcy. Bardzo prosimy o doprecyzowanie tego zapisu i dodatkowe informacje. Czy zamawiający obligatoryjnie będzie wymieniał aparaty na nowe czy tylko w razie awarii? Czy zamawiający przy wymianie tych aparatów zgodzi się na podpisanie nowej umowy dla tych numerów? Czy zamawiający będzie chciał wybrać aparaty z listy aparatów złożonych z formularzu ofertowym czy też będzie chciał wskazać aparaty w inny sposób?.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis SIWZ oznacza możliwość wymiany aparatów na fabrycznie nowe po okresie 12 miesięcy, w przypadku wymiany nie nastąpi podpisanie nowej umowy.

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. III ppkt. 8 a, Czy Zamawiający wyraża zgodę aby naliczanie sekundowe za połączenia telefoniczne dotyczyło tylko połączeń krajowych?'Połączenia roamingowe, jako wykonywane w sieciach obcych operatorów są taryfikowanie zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi przez danego operatora.

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.III.8 SIWZ: "Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia w sieci krajowej."

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. III ppkt. 9 lit. C) a, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia powstałych należności poprzez wysłanie SMS-a na numer podany przez Wykonawcę?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia powstałych należności poprzez wysłanie SMS-a na numer podany przez Wykonawcę.

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. III ppkt. 9 lit, h) a, Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby bezpłatne korzystanie z poczty głosowej dotyczyło tylko połączeń krajowych? Połączenia roamingowe, jako wykonywane w sieciach obcych operatorów są taryfikowanie zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi przez danego operatora.

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu III.III.9.h SIWZ: "bezpłatne świadczenie usługi poczty głosowej w sieci krajowej."

Pytanie:
dot: Rozdział III pkt. III ppkt. 12 a, Zamawiający chce mieć możliwość włączenia dodatkowych kart SIM zakupionych w trakcie trwania umowy do sieci firmowej. Ile maksymalnie dodatkowych kart, SIM Zamawiający zamierza dokupić i max, w którym miesiącu umowy może to nastąpić?

Odpowiedź:
Zamawiający przewidując możliwość włączania dodatkowych kart SIM (aktywacji) zakupionych w trakcie trwania umowy do istniejącej usługi sieci firmowej oraz zapewni objęcie ww. aktywacji pakietem usług objętych tym zamówieniem, nie określa ile i kiedy ww. aktywacje zakupi.

Pytanie:
dot: Rozdział XIV pkt. 5 a, Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U, z 2000 r. Nr 54, póz. 654 z późn. zm.)). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego, jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust., 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający uszczegóławia zapis punktu XIV.5 SIWZ: "Termin płatności będzie wynosił do 30 dni od momentu wystawienia faktury VAT."

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów ( jednostkowych) o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM, z zastrzeżeniem, że warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie zamówienia ? Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym umowy o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające, co najmniej postanowienia określone w tym przepisie.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że SIWZ nie określa formy podpisanej umowy z zastrzeżeniem zapisów rozdziału XIV - istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-02-14 15:34:46
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
14.02.2011, 09:16
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
04.07.2020, 13:43
Artykuł był wyświetlony
493 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.