Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Przetarg nieograniczony - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 125 000 EURO na dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, skaner, drukarka, faks) dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. "treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie", przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Przedmiot zamówienia, punkt 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpunkt A. zestawy komputerowe Zamawiający podaje zapis:
9. Klawiatura: pełno znakowa klawiatura USB, 10. Mysz: optyczna USB ze scrollem.
Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z pełno znakową klawiaturą PS/2 oraz myszą optyczną PS/2 ze scrollem - Rozwiązanie to nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalne, a dodatkowo pozwala na zachowanie 2 wolnych portów USB na inne potrzeby.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 2
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Przedmiot zamówienia, punkt 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpunkt B. Notebook Zamawiający podaje zapis:
8. Komunikacja:
- Karta bezprzewodowa (WiFi) 802.11b/g/n,
- Bluetooth,
- min. 3 złącza USB 2.0,
- złącze E - SATA,
- wyjście HDMI, wyjście VGA.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie złącza DisplayPort + przejściówkę na HDMI zamiast gniazda HDMI?

Rozwiązanie DisplayPort pozwala na większy zakres zastosowań, ponieważ Złącze DisplayPort obsługuje od 1 do 4 linii transmisyjnych przesyłających dźwięk i obraz z prędkością 1,62 lub 2,7 Gb/s (maksymalnie 10,8 Gb/s przy czterech liniach transmisyjnych). Standard umożliwia jednoczesną dwukierunkową wymianę informacji. Dwukierunkowe pomocnicze kanały (Auxiliary Channel) pracują ze stałą prędkością 1Mb/s, umożliwiając zarządzanie i kontrolę nad strumieniem danych zgodnie ze standardem VESA EDID i VESA MCCS. Dodatkowo DisplayPort jest wstecznie kompatybilny z inwersjami HDMI, DVI, a także VGA. Sygnał może być chroniony technologią DRM.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 3
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III ? Przedmiot zamówienia, punkt 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpunkt E. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Zamawiający podaje zapis:
19. Serwis w okresie 24 miesięcy. Koszt serwisu zawiera wszelkie materiały eksploatacyjne (oprócz papieru) oraz wymianę części w danym okresie i wyliczony jest na podstawie kosztu jednej kopii pomnożonej przez wykonaną w danym miesiącu liczbę kopii).
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie również tonery. Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający przewiduje, w ramach planowanego okresu użycia drukarek, pokrycie strony tonerem powyżej 5%? Powyższe wynika z faktu, iż standard tonerów oferowanych na rynku odnosi się do ogólnej normy ISO/IEC 19752. W ramach tejże normy przyjmuje się pokrycie strony tonerem w 5%. W związku w powyższym udzielenie wyjaśnień ww. kwestii jest niezbędne dla prawidłowej kalkulacji przez Wykonawcę kosztów materiałów eksploatacyjnych (oprócz papieru) umożliwiających użytkowanie drukarki wg potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający poprzez materiały eksploatacyjne rozumie również tonery. W ramach planowanego okresu użycia drukarek Zamawiający nie przewiduje pokrycia strony tonerem powyżej 5%.


Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych w części I zamówienia, tzn. czy można złożyć ofertę na część I pkt D i czy nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty, czy też należy złożyć ofertę na całą część I.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć na całą część I.


Pytanie nr 5
Co zamawiający rozumie pod pojęciem bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w części I pkt D - wiadomo że urządzenie objęte jest gwarancją producenta i wszelkie usterki i awarie wynikające z ewentualnych wad fabrycznych usuwane będą bezpłatnie, pod warunkiem stosowania się do zapisów w Karcie Gwarancyjnej , natomiast gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu.

Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem bezpłatnego serwisu gwarancyjnego rozumie standardową gwarancję producenta.


Pytanie nr 6
Dotyczy pkt. E pkt. 4 - rozdzielczość drukowania - czy warunek rozdzielczości rzeczywistej 1200x1200 dpi jest warunkiem koniecznym, czy istnieje możliwość zaoferowania urządzenia które drukuje z rozdzielczością rzeczywistą 600x600 dpi i interpolowaną 1800x600 dpi, a innymi parametrami przewyższa minimalne parametry techniczne wymagane w SWIZ. Uważamy że parametr rozdzielczości 1200x1200 dpi w urządzeniach czarno-białych (taka rozdzielczość może mieć znaczenie w przypadku urządzeń kolorowych) bardzo zawęża grupę urządzeń możliwych do zaoferowania co znacznie ogranicza ilość oferentów i koliduje z zasadami "zdrowej konkurencji".

Odpowiedź:
Rozdzielczość rzeczywista 1200x1200 dpi jest warunkiem koniecznym.
Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-06-16 07:28:20
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-16 08:48:02
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
16.06.2011, 07:56
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
27.07.2020, 15:13
Artykuł był wyświetlony
528 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.