Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości kwoty 125 000 EURO na dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, skaner, drukarka, faks) dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - znak sprawy ZA/D/PN/018/11.

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113,  poz. 759 z późń.zm.) Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania.Informację wprowadził: Dominika Jeżewska-Zajdel
Data utworzenia: 2011-07-12 15:51:10
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
12.07.2011, 07:46
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.05.2020, 21:52
Artykuł był wyświetlony
487 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.