Przejdź do treści
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Łodzi.I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację i zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Siedziby i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty i spełnili wszystkie warunki SIWZ Najkorzystniejsza oferta - siedziba i adres Wykonawcy Uzasadnienie wyboru Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert Łączna punktacja
MAREK KABZIŃSKI "AUTO KABZIŃSKI" ul. Sulejowska 45 97 - 300 Piotrków Trybunalski MAREK KABZIŃSKI "AUTO KABZIŃSKI" ul. Sulejowska 45 97 - 300 Piotrków Trybunalski Ofertę wybrano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ ? oferta najkorzystniejsza. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Cena - 90 pkt Średnie zużycie paliwa - 5 pkt Termin realizacji zamówienia - 5 pkt 100 pkt

Informację wprowadził: Paweł Lesiak
Data utworzenia: 2011-10-13 12:14:56
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-13 12:16:45
Pobierz w PDF
Osoba która utworzyła wpis:
Admin
Data utworzenia wpisu
13.10.2011, 14:54
Osoba która opublikowała wpis:
Admin
Data opublikowania wpisu:
23.05.2020, 12:33
Artykuł był wyświetlony
748 razy

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.